ÁSZF Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Házirend

1./Általános rendelkezések
1.1. Az Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, amely alapján a nagyvisnyói Antik Vendégház (3349 Nagyvisnyó Fő út 16.) elszállásolási szerződést köt Vendégeivel.

1.2. Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

2./Szerződő felek
2.1. Vendégnek az a természetes vagy jogi személy minősül, aki, illetve amely igénybe veszi a Szolgáltató által a Vendégházban elszállásolással kapcsolatban nyújtott szolgáltatásokat. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

2.2. Amennyiben a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése során a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) jár el, úgy szintén a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a Közvetítő jogszerűen képviseli-e a Vendéget. Ha a Közvetítőnek a képviseletre nincs felhatalmazása, maga felel a szerződésből eredő, a Vendéget terhelő kötelezettségek teljesítéséért.

3./A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
3.1. A Szerződés kizárólag a Vendég online, írásban leadott ajánlatkérése alapján a Szolgáltató általi online megküldött visszaigazolásával jön létre. Ha a Szolgáltató visszaigazolása az ajánlatkérésben megjelölt feltételektől eltér, vagy az ajánlatkérés nem terjed ki minden a szerződés létrejöttéhez szükséges kérdésre, úgy a szerződés a felek között akkor jön létre, ha valamennyi lényeges, vagy bármelyik fél által lényegesnek tekintett kérdésben a felek írásban vagy e-mailben megegyeznek. A szerződés hatályossá azonban csak akkor válik, hogy a Vendég a szállásdíját kifizette a Szolgáltatónak.

3.2. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem hoz létre szerződést.

3.3. A szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.4. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen felhagy a szolgáltatás igénybevételével az nem mentesíti a Vendéget a Szerződés szerinti ellenszolgáltatás alól. Ugyanakkor a Szolgáltató jogosult az igénybe nem vett szolgáltatást harmadik fél számra nyújtani.

3.5. A szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

3.6. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendég a személyazonosságát a törvényes előírásoknak megfelelően, a szolgáltatás igénybevétele előtt igazolja. A Vendégházban bejelentés nélkül senki sem lakhat.

3.7. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez írásbeli megállapodás szükséges.

4./A szolgáltatás igénybevételének kezdete és vége (bejelentkezés és kijelentkezés)
4.1. A Vendégnek joga van a szolgáltatást a Szerződésben megjelölt kezdő nap 14.00 órától igénybe venni (Bejelentkezés).

4.5. A Vendég a szolgáltatást a záró nap 11.00 órájáig veheti igénybe, addig a Vendégházat el kell hagynia (Kijelentkezés).

4.6. A Vendégház foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosíthatja a fenti időpontok előtti, illetve utáni szolgáltatásokat.

5./A szolgáltatás igénybevételének meghosszabbítása
5.1. A szolgáltatás igénybevételének meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

5.2. Amennyiben a Vendég a szolgáltatás igénybevételét a záró napon 11.30 óráig nem fejezi be, a vendégházat nem hagyja el, és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szolgáltatásai ellenértékét minden további napra is kiszámlázni.

6./Árak
6.1. A szolgáltatás mindenkori ellenértéke (listaár) a Vendégház weboldalán elérhető.

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett listaárait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. A már létrejött szerződésre a változás azonban nem hat ki, kivéve, ha a szolgáltatás listaárának változása jogszabályváltozás miatt következik be.

6.3. A listaárak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott adót, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, ami a Vendéget az ellenértéken felül terheli. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Vendégre.

7./Ajánlatok, kedvezmények
7.1. Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a vendégház weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szerződéskötésre vonatkoznak.

7.2. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

7.3. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

9./Lemondási feltételek
9.1. A Vendég az alábbi feltételekkel, illetve bánatpénz fizetése mellett a szolgáltatástól elállhat, vagy felmondhatja a szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: lemondás):

– a Bejelentkezés időpontját megelőző 10 napon túli lemondás esetén a bánatpénz nem terheli a Vendéget.

– a Bejelentkezés időpontját megelőző 10-től 3 napon belüli lemondás esetén a bánatpénz a teljes szolgáltatás ellenértékének 30%-a.

– a Bejelentkezés időpontját megelőző 2 napon belüli lemondás esetén a bánatpénz a teljes szolgáltatás ellenértékének 80%-a.

10.Fizetés módja, garancia

10.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke banki átutalással, kézpénzben forintban fizethető.

10.2. Átutalás esetén a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles a Szolgáltató által megjelölt bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeg az Szolgáltatás kezdőnapja előtt a bankszámláján jóváírásra kerüljön.

11./A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
11.1. A Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

– a Vendég nem rendeltetésszerűen veszi igénybe a szolgáltatást;

– a Vendég a Vendégház biztonságával, rendjével össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, a vendégház alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít, illetve nem a dohányzásra kijelölt helyen dohányzik, vagy más módon a házirendet megsérti.

– a Vendég fertőző betegségben szenved.

11.2. A Szolgáltató fentiek szerinti felmondása esetén is igényt tarthat, a teljes megrendelt szolgáltatás díjára.

13./A Vendég jogai
13.1. A szerződés létrejöttével és hatályba lépésével a Vendég jogosultságot szerez a szolgáltatás igénybe vételéve.

13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a Vendégházban való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

13.3. A Vendég a Szolgáltatóval szembeni igényérvényesítés jogával a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettségének megszűnésétől, ha pedig a szolgáltatási kötelezettség nem következik be, úgy a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül élhet, ezt követően az igényérvényesítés joga megszűnik.

14./A Vendég kötelességei
14.1. A Vendég köteles a szolgáltatás díját szerződésszerűen megfizetni.

14.2. A Vendég köteles a Vendégház házirendjét megtartani.

14.3. A Vendégek által a Vendégházba behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezéséhez, amelyek nem tartoznak a megszokott utazási eszközök közé, a Szolgáltató hozzájárulása szükséges.

14.4. A szemetet a Vendégház területén kizárólag az elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe lehet elhelyezni. A Vendégházból bútorokat kivinni, azokat a Vendégházon belül áthelyezni tilos.

14.5. A Vendégházban lévő eszközöket, berendezéseket a Vendég kizárólag saját felelősségére használhatja.

14.6. A Vendégházban történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben.

14.7. Tűz esetén a Vendég köteles a 112-es telefonszámot hívni majd azt követően a Szolgáltató bármely alkalmazottját haladéktalanul értesíteni.


14.8. A Vendég a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A Vendég egyetemlegesen felel azzal a károkozóval a kár megtérítéséért, aki a Vendég jogán, vagy érdekében tartózkodik a Vendégházban.

14.9. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 16 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Vendégházban.

14.10. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltatónak, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

14.11. A szolgáltatás igénybevételének befejeztekor a Vendég köteles a Vendégház kulcsát a Szolgáltónak átadni vagy a kulcs széfben elhelyezni, előzetes megbeszéltek alapján.

15./Állatok
15.1. A vendégházba kisállat behozható és felár ellenében várjuk a négylábú családtagokat is! Megkérjük a házi kedvenccel érkező vendégeinket, hogy a négylábú családtagok az ágyat valamint a kanapét ne használják. Amennyiben szükséges, extra takarítási díjat számolhatunk fel a háziállatok után.

A Vendégház területén szabadon élő és kóbor állatokkal való kapcsolatteremtés kizárólag a Vendég saját felelősségi körében történhet, és esetleges marások, harapásokért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

16./A Szolgáltató jogai
16.1. Amennyiben a Vendég az igénybe-vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a Vendégházba magával vitt.

16.2. A Vendégház területén a Szolgáltató jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, indokolt esetben a járművek kilépéskori átvizsgálására.

16.3. Amennyiben a Vendég bármely fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására a magyar Polgári Törvénykönyv szerint zálogjog illeti meg a Vendég azon személyes tulajdonú tárgyain, amelyeket a Vendégházba magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a Vendégházat.

17./A Szolgáltató kötelezettségei
17.1.A Szolgáltató kötelezettsége a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

17.2. A Szolgáltató kötelessége a Vendég határidőben előterjesztett írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

18./A Szolgáltató kártérítési felelőssége
18.1. A Vendég felelős ingóságai, értéktárgyai felügyeletért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Vendég dolgainak elvesztéséért, megsérüléséért vagy megsemmisüléséért.

18.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

18.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a Vendégház területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

18.4. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

18.6. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltatónak, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

19./Titoktartás
19.1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

20./Vis major
20.1. Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, járványveszély, sztrájk bekövetkezése), amely felett a Szolgáltató nem bír ellenőrzéssel (vis major), a Szolgáltatót felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

21./A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
21.1. A teljesítés helye az a hely, ahol a Vendégház található.

21.2. Valamennyi a szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Szolgáltató vonatkozásában, érdemben és helyileg illetékes bíróság jogosult eljárni.

21.3. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyban Magyarország joghatósága és a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

22./A honlapunk látogatóinak adatai
22.1. A Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor a felhasználó IP címét, foglalás esetén a megadott személyes adatokat rögzít. A weblap látogatása során szabadon és név nélkül biztosított a keresés. A Szolgáltató a név nélküli internetes látogatást kizárólag statisztikai célokra használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, a rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.

22.2. A Szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.

22.3. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

23./Adatvédelmi nyilatkozat
23.1. A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

23.2. A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, célra használja fel.

23.3. A szolgáltatás megrendelésével a Vendég elismeri, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal.

24./Vegyes rendelkezések
24.1. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalú nyilatkozattal módosítani. A módosítás azonban a már létrejött szerződésekre nem hat ki.

24.2. A Vendég elismeri, hogy az ÁSZF minden rendelkezését megismerte, azokat elfogadta, az általa feltett kérdésekre a Szolgáltató válaszolt.